תקנון - Yahlla Shops

אנא קרא את התנאים המפורטים בתקנון בקפידה מאחר והקניה באמצעות האתר כפופה לתנאים המפורטים בתקנון זה. הגשת הצעת רכישה ו/או הרשמה לקניה באחת משיטות המכירה מעידה על הסכמתך לתנאים הכלולים בתקנון זה. תנאים אלה מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, אולם הם מתייחסים, כמובן, גם לנשים.

1.1.כל המבצע פעולה באתר מצהיר כי הינו מודע לתקנון האתר ולכללי ההשתתפות באתר ומקבלם, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות בעלי האתר ו/או מפעיליו על פי תקנון זה. "פעולה באתר": כל פעולת רכישת מוצרים ו/או שירותים המוצעים באתר באחת משיטות המכירה המפורטים בסעיפים "מבצע פעולה באתר": כל גולש אשר בצע פעולה להזמנת מוצר או להשתתפות במכירה .
1.2. רק הכללים שיפורסמו בתקנון זה יחייבו את החברה כלפי מבצעי הפעולות באתר.
1.3. החברה שומרת על זכותה לשנות תקנון זה מזמן לזמן, אולם כל שינוי יחול אך ורק על מוצרים ו/או שירותים שנרכשו לאחר השינוי.

2.1.yahllaShops הנו אתר סחר אלקטרוני (להלן: "האתר") המופעל על ידי עסק פי סי זון ע.מ 038746277 .

2.2.למען הסר ספק, החברה אינה מוכרת ו/או מספקת את המוצרים המוצעים באתר. המוצרים המוצעים למכירה בכל שיטות המכירה, מוצעים על ידי המוכרים השונים ולא על ידי החברה. החברה מעמידה לרשות המוכרים את האתר כבמה להצגת ומכירת מוצריהם בכל אחת משיטות המכירה. האחריות הבלעדית למכירת המוצרים, אספקתם גביית הכספים, מתן אחריות וכדומה, מוטלת על המוכרים באופן בלעדי. אין לראות בחברה כמי שמוכרת את המוצרים וכמי שחבה באחריות כלשהי בגין מכירתם.

2.3. החברה זכאית להעניק למוכרים שונים, על פי שיקול דעתה, שירותי גביה וסליקה, בין בעצמה ובין באמצעות צד שלישי, בכל הנוגע לגביית התשלום עבור מוצרים אשר נמכרו למבצעי פעולה באתר (להלן: "שירותי סליקה"). במקרה של הענקת שירותי סליקה למוכרים שונים, תציין החברה באתר כי התשלומים המשולמים עבור רכישת המוצרים הרלוונטיים ישולמו ישירות לחברה, וזאת מבלי להטיל על החברה כל אחריות שהיא ו/או מבלי לגרוע מכל אחריות אחרת המוטלת על המוכרים על פי תקנון זה ו/או על פי כל דין בכל הנוגע למוצרים ו/או לאספקתם.

3.1. השימוש באתר מוגבל למשתמש אשר עומד בכל התנאים שיפורטו להלן;

3.1.1.  המשתמש הינו תושב ישראל בגיר שגילו מעל 18.

3.1.2.  למשתמש ישנו כרטיס אשראי תקף.

3.1.3.  למשתמש ישנה כתובת דואר אלקטרוני תקינה.

3.1.4.  למשתמש תעודת זהות תקפה.

4.1. תהליך הרישום באתר יתבצע בהתאם לטופס הרישום, שניתן למצוא בקישור

הפרטים הנדרשים על מנת להשלים את תהליך מילוי טופס הרישום הינם;

– פרטי כרטיס האשראי של המשתמש.

– תעודת זהות של מבקש הרישום.

– שם פרטי ושם משפחה.

– כתובת הדואר האלקטרוני של המשתמש.

– כתובת מגורים.

– מספר טלפון.

4.2. על פי החוק, אינך מחוייב למסור את פרטי הרישום המצויינים לעיל, אך ללא מסירת פרטי רישום מלאים ומדוייקים, לא תוכל לרכוש את המוצרים הנמכרים באתר החברה.

4.3. אתה יודע כי הגשת פרטים שגויים הינה עבירה פלילית על פי הדין.

4.4. אם וכאשר החברה תמצא כי פרטי הרישום שמסרת אינם נכונים או מדוייקים, החברה שומרת לעצמה את הזכות לנקוט בהליכים משפטיים כנגד המשתמש בגין נזקים שגרם לחברה, מי מטעמה, נותני השירותים או כל צד שלישי עקב מסירת הפרטים השגויים.

4.5. בעת רישום לאתר הינך מאשר רישום לרשימת התפוצה של האתר וקבלת דבר פירסום מהאתר. הינך רשאי להסיר את עצמך ממאגר הפירסום בכל עת. להסרה מרישמת הפירסום באמצאות הדיוור באימייל, יש ללחוץ על "הסר" או "הפסק עדכונים" בתחתית כל דיוור באימייל.

5.1. החברה אינה מביעה דעה ואינה תומכת בשום תוכן, מוצר או שירות שהגישה אליו ניתנת באמצעות האתר. אין לראות בחברה כמי שמעודדת או ממליצה על רכישתם של המוצרים והשירותים שניתנים דרך האתר. החברה אינה בודקת את תוכן, אמיתות וכדאיות המוצרים הנמכרים באתר.

5.2. החברה אינה מספקת את המוצרים המוצעים לרכישה באתר. יודגש, המוצרים שרכישתם מתאפשרת דרך האתר מוצעים על ידי צדדים שלישיים שונים, כגון חברות, נותני שירותים, ספקים וכדומה (להלן: "נותני שירותים"), ולא על ידי פי סי זון ע.מ. 038746277 עצמה.

5.3. אתר החברה נועד לקשר בין נותני השירותים השונים והצרכנים, ובכל מקרה, החברה לא תחוב באחריות כלשהי בגין המוצרים הנרכשים באתר.

5.4. החברה אינה אחראית לפעולות או מחדלים של משתמשים אחרים. החברה לא תשא על פי כל דין באחריות לכל פגיעה ו/או נזק שייגרם למשתמש באתר, לרבות אך מבלי למצות, נזק כתוצאה מאובדן נתונים, אובדן תוכנות, עלויות הספקה של שירות חלופי והפרעה בשירות.

אף אם החברה ו/או נציגיה ידעו ו/או שדווח להם על האפשרות לנזק מעין זה, אשר יגרם לך או לכל גורם אחר מלבדך.

5.5. שימוש באתר מהווה את הסכמתך לפטור את החברה מכל אחריות, משמעו פטור מכל אחריות לנזק ו/או פגיעה ישירים ו/או עקיפים למשתמש ו/או לכל צד ג'.

5.6. בשום מקרה החברה ו/או ספקיה ו/או מי מעובדיה ו/או מי ממנהליה ו/או מי מבעלי מניותיה ו/או מי מטעמה לא ישאו באחריות לכל נזק מיוחד, עקיף או תוצאתי, או לכל נזק שהוא, הנובע מאובדן שימוש, נתונים או רווחים, בין אם במסגרת פעולה חוזית, רשלנית או פעולת

נזיקין אחרת, הנובעת מתוך או הקשורה לשימוש באתר ובמסמכים או לביצועי האתר והמסמכים, למתן או אי-מתן שירותים, או למידע הכלול בשירותים.

5.7. החברה אינה אחראית לגבי המוצרים, הטובין או השירותים הנרכשים דרך האתר או כל עסקה אחרת שתתבצע דרכו.

5.8. הסכם זה אינו יוצר ואין בו כל כוונה ליצור קשרי עבודה, קשרי ספק לקוח, קשרי שותפות, קשרי יוזמה משותפת, קשרי זכיינות וקשרי סוכנות.

5.9. בכפיפות להסתייגות של הוראות כל דין המורות אחרת, אין החברה מביעה כל עמדה ואין היא אחראית, במפורש או מכללא לגבי;

5.9.1 התוכן, המידע והחומר המצוי באתר, לרבות בנוגע למוצרים והשירותים אותם מציעים למכירה נותני השירותים השונים לרבות, ולא רק, מוצרי טבק ואלכוהול.

5.9.2. התוכן, המידע והחומר המצוי באתר, לרבות בנוגע למוצרים והשירותים אותם מציעים למכירה נותני השירותים השונים;

5.9.3. לגבי התוכן, החומר, המידע והפעולות אשר הגישה אליהם מתאפשרת באמצעות הגישה לאתר;

5.9.4. לגבי כל מוצר, תוכנה או שירותים, שהגישה אליהם התבצעה באמצאות קישור אלקטרוני מן האתר;

5.9.5. לגבי כל נזק אשר נגרם או עלול להיגרם עקב המשלוח של מידע חסוי או רגיש דרך האתר;

5.9.6. לגבי כל נזק אשר נגרם או עלול להיגרם עקב פגם או תקלה בתוכנה המפעילה את האתר או שמאפשרת גישה לאתר.

6.1. עבור כל מוצר, החברה תציג פירוט אשר יציג מה המוצר כולל (להלן: "מפרט המוצר"), כפי שפרטים אלה ימסרו לידי החברה מנותני השירותים השונים.

6.2. יודגש, מפרט המוצר, לרבות מחירו ותיאורו, מבוסס אך ורק על פרטים ומידע שנמסרו לחברה על ידי נותני השירותים ואין פי סי זון ע.מ. 038746277 אחראית לתוכנם ומהימנותם.

6.3. החברה לא אינה מנטרת את המידע שמועבר אליה מנותני השירותים השונים, וכל טענה בהקשר לטיבו ומהימנותו של המידע כאמור המופיע במפרט המוצר תופנה לנותני השירותים עצמם.

6.4. מפרט המוצר יפרט את דרכי אספקת המוצר. בכל מקרה, אספקת המוצרים תהיה באחריותם הבלעדית של נותני השירותים, הכל כפי שמופיע במפרט המכרז.

6.5. במפרט המוצר ניתן יהיה לבדוק האם ניתן לרכוש את המוצר ב"כפל מבצעים", או שמא ניתן לרכוש אותו רק פעם אחת מאותו חשבון משתמש.

6.6. מחיר המוצרים המוצגים למכירה מוצג בשקלים חדשים, והמחיר המוצג כולל מע"מ, אלה אם צויין אחרת.

6.7. החברה, ונותני השירותים לא מתחייבים שהמוצר יהיה זמין בכל עת. בכל זמן ומכל סיבה שהיא, רשאים נותני השירותים והחברה להסיר מוצר מרשימת המוצרים שמוצעים למכירה באתר.

6.8. למען הסדר הטוב, החברה ממליצה למשתמשי האתר לבצע בדיקה נאותה לגבי נותן השירותים עצמו ומחיר השוק של המוצר אותו המשתמש מעוניין לרכוש.

6.9. תמונות המוצר, ככל שיהיו, יסופקו על ידי נותני השירותים עצמם וכל טענה בגין אי התאמה בין תאור ותמונת המוצר לבין המוצר בפועל יש להפנות אל נותן השירותים ישירות, שכן החברה עצמה אינה אחראית במקר של סתירה כאמור.

7.1. השימוש, אפוא, בתכנים המוצגים באתר ובשירותי האתר ייעשו על אחריותך הבלעדית והמלאה.

7.2. באתר יתכן ותעמוד לרשות המשתמשים האפשרות "להעלות" תוכן לאתר . עם תחילת השימוש אתה מוותר על כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בגין תכונות השימוש, המגבלות או התגובות שיעורר הפרסום באתר.

7.3. השימוש באתר הינו אישי ובלעדי לכל משתמש ואינו ניתן להמחאה, השאלה או העברה בכל דרך שהיא.

7.4. אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג וכדומה, Crawlers, RobotS לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר.

7.5.אין להציג תכנים מהאתר בכל דרך שהיא ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת – המשנים את עיצובם באתר או מחסירים מהם תכנים כלשהם ובפרט פרסומות ותכנים מסחריים.

7.6. על המשתמש באתר חל איסור מוחלט לבצע בו שינויים או להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, לפרסם, להנפיק רישיון, ליצור עבודות נגזרות או למכור פריט מפריטי המידע, התוכנה, המוצרים או השירותים שמקורם באתר.

7.7. התשדורות והמידע אל האתר וממנו אינן חסויות. הנטל לשמירת סודיותו של מידע, מסמכים או הודעות המועברות אל האתר ממנו ודרכו, מוטל על המשתמש.

7.8. אתה מסכים, שבתשדורת של מידע אל האתר או ממנו לא נוצרים כל יחסים בינך לבין החברה אשר חורגים מעבר לאלה המפורטים בהסכם זה.

7.9. רשומות הנתונים כפי שמופיעים במחשבי החברה או מי מטעמה יהווה את המועד הקובע בכל עניין הקשור לשימוש באתר, לרבות, סכסוכים, מחלוקות, בין אם בבית המשפט ובין אם מחוצה לו, וכל עניין שמצריך הסתמכות על נתונים שקשורים לשימוש באתר.

8.1. חיוב כרטיס האשראי של המשתמש בעבור מוצר שרכש, יתבצע בו במקום או במידה ויש כמות מינימום לרכישה יתבצע החיוב ברגע המעבר לעסקה מאושרת

8.2. במקרה וחברת האשראי אינה מאפשרת חיוב של משתמש (כרטיס חסום\מוגבל), המתשמש לא יהיה זכאי לרכוש את המוצר, ויהיה כפוף לדמי ביטול ו\או משלוח, ככל שיהיו, כפי שיפורטו להלן.

8.3. החברה או נותני השירותים שומרים לעצמם את הזכות לבטל בכל מועד את זמינות המוצרים לרכישה, ביטול רכישות שכבר בוצעו, לרבות, ולא רק, במקרים בהם נמצא כי חלו טעויות במפרט המוצר.

8.4. במקרה של ביטול כאמור, החברה תיידע את המשתמש על ידי שליחת הודעה לתיבת הדואר האלקטרוני שסופקה לחברה במעמד הרישום.

8.5. יודגש, חוק הגנת הצרכן התשמ"א – 1981 (להלן: "החוק"), קובע כי צרכן רשאי לבטל רכישה של מוצר על ידי מתן הודעה בכתב במועד שלא יאוחר משבועיים מיום קבלת המוצר עצמו או טופס הגילוי, הכל לפי המאוחר שבינהם.

8.6. בנוסף, לגבי מתן שירות, קובע החוק כי צרכן רשאי לבטל את רכישתו לא יאוחר משבועיים מיום רכישת המוצר, ובתנאי שהביטול יעשה לפחות במועד של שני ימי עבודה טרם מועד המימוש המתוכנן שבו השירות צריך היה להינתן. למרות האמור לעיל, במקרים

שהשירות הינו בעל אופי של חופשה, בילוי או שירותי הארחה – עומדת לצרכן הזכות לבטל את הרכישה עד שבעה ימי עבודה טרם מועד מימוש השירות הנ"ל.

8.7. יודגש, לא תמיד תעמוד לצרכן זכות הביטול של מוצר שנרכש דרך אתר החברה, לרבות, ולא רק, בכפוף למקרים המפורטים בחוק.

8.8. דמי ביטול יכולים ויגבו על ידי החברה עצמה או על ידי נותן השירותים. בכל מקרה, רק על ידי אחד מהם. במקרה של ביטול כאמור על ידי צרכן, רשאים הן החברה והן נותן השירותים לגבות את דמי הביטול מהצרכן. לפנים משורת הדין, רשאים החברה והצדדים השלישיים לוותר על גביית דמי הביטול באם ימצאו זאת לנכון.

8.9. דמי ביטול, ככל שידרשו, יהיו בסכום של חמישה אחוז מגובה העסקה עצמה, או על סך מאה שקלים, הכל לפי הנמוך מבניהם. החברה או נותן השירותים, ישיבו לצרכן את הסכום ששילם בעבור המוצר, בניכוי שיעור דמי הביטול, במועד שלא יעלה על ארבעה עשרה ימים ממועד הגשת בקשת הביטול. נעשתה העסקה בכרטיס אשראי והוכיח העוסק לצרכן כי חברת כרטיסי האשראי או גוף אחר שעמו התקשר העוסק לביצוע סליקת כרטיסי אשראי, גבו ממנו תשלום בעד סליקת כרטיס האשראי בעסקה שבוטלה, רשאי העוסק לחייב את הצרכן גם בתשלום שנגבה ממנו.

8.10. למרות האמור לעיל, לא יגבו דמי ביטול כאשר ישנה אי התאמה בין מפרט המוצר לבין המוצר שנמסר בפועל למשתמש.

8.11. ביטול שנעשה במועד מאוחר למועד משלוח המוצר בפועל – לא יפטור את הצרכן מתשלום עבור דמי המשלוח עצמו.

8.12. משתמש אשר רכש מוצר ומעוניין לבטל את רכישתו, יבצע את בקשת ביטול הרכישה על ידי פניה לחברה בדואר אלקטרוני info@yahlla.com ובה יכלול את פרטי המשתמש כפי שמופיעים בטופס הרישום.

8.13. החברה תעשה את מירב המאמצים להעניק למשתמש שירות גמיש במקרה והמשתמש יהיה מעוניין בביטול רכישה של אחד ממוצרי האתר.

8.14. הוראות תנאי שימוש אלה אינן באות להחליף את הוראיות הקוגנטיות של חוק הגנת הצרכן – ובכל מקרה של סתירה, יגברו הוראיות של האחרון.

8.15. החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל, על פי שיקול דעתה הבלעדי, הצעה, עסקה או רכישה של מוצר בכל אחד מהמקרים הבאים;

8.15.1. כאשר החברה חושדת כי התבצעה\מתבצעת באתר פעילות שאינה חוקית.

8.15.2. כאשר החברה סבורה כי נתקיימה תקלה טכנית אשר מנעה\מונעת שימוש סביר באתר.

8.15.3. כאשר החברה סבורה כי התרחש כח עליון, מלחמה, פעולות איבה או טרור אשר מונע המשך שימוש סביר באתר.

8.15.4. כאשר החברה סבורה כי התרחשה טעות באחד מנתוני מפרט המוצר, בתוכן האתר או בכל עניין הקשור למכירת המוצרים.

8.15.5. כאשר החברה סבורה כי נתבצעה פעולה שסותרת אחת מהוראות תנאי שימוש אלה.

8.16. בעבור כל רכישה תשלח ללקוח, לכתובת הדוא"ל אשר הזין באתר, חשבונית מס/קבלה אשר חתומה אלקטרונית ע"י מערכת .

8.17. כל ביטול עסקה ממוצרי האתר כפוף לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע"א-

9.1. החברה עושה כל שביכולתה לוודא את אמינותו ודיוקו של המידע המצוי באתר, אך אין היא יכולה לערוב לאמינות ולדיוק המידע, כאמור. אם יתגלה אי-דיוק במידע באתר, יש להודיע על כך לחברה, כדי שזו תוכל לתקנו.

9.2. החברה שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית לעשות כל שינוי באתר בכל עת מכל סיבה, בלי הודעה מראש ובלי כל אחריות מצידה.

9.3. החברה רשאית לסגור את האתר ולשנות מעת לעת, את מבנהו, ומראהו ואת זמינותם של השירותים והתכנים הניתנים בו, וזאת ללא כל הודעה מראש.

9.4. החברה אינה מתחייבת שהשירות הניתן באתר לא יופרע, יינתן כסדרו ללא הפסקות והפרעות ו/או יהא חסין מפני גישה לא חוקית למחשבי החברה, לנזקים, לקלקולים, לתקלות, לכשלים בחומרה ובתוכנה או בקווי

התקשורת אצל החברה או אצל מי מספקיה או ייפגע מכל סיבה אחרת. החברה לא תהא אחראית לכל נזק – ישיר או עקיף – עגמת נפש וכיוצא בכך שייגרמו לך או לרכושך עקב כך.

10.1. אנא קרא את מדיניות הפרטיות שלנו בקישור " מדיניות פרטיות "

10.2. החברה מבצעת מאמצים סבירים בנסיבות העניין כדי להגן על פרטי המשתמש ועל פרטיותו. יחד עם זאת, בשל אופייה של הרשת, אין אפשרות להבטיח הגנה מלאה על פרטים אלו.

10.3. הנתונים שתמסור בעת ההרשמה לאתר יישמרו במאגר המידע של האתר. על פי חוק, אינך מחויב למסור את המידע, אולם בלי למוסרו, לא תוכל להשתמש בשירותים באתר.

10.4. אנו רואים בשמירה על פרטיות המשתמש כערך עליון. החברה לא תשכיר, לא תמכור ולא תעביר את הפרטים האישיים של המשתמש לצדדים שלישיים לצורך מטרות שיווק ללא הסכמתך המפורשת.

10.5. החברה רשאית להעביר את פרטיך ככל שנדרש למימוש רכישת המוצר.

10.6. עם רישומך במאגר המידע של האתר והסכמתך לקבלת תכנים פרסומיים, תהא החברה רשאית לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני ובדואר, מידע בדבר שירותיה וכן מידע שיווקי ופרסומי. בין אם מדובר במידע שהיא עצמה תפרסם ובין אם מדובר במידע שתקבל החברה לצורך משלוח מידי מפרסמים אחרים. מידע זה ישוגר לתיבת הדואר ו/או הדואר האלקטרוני המשמשת אותך. באם אין ברצונך להמשיך ולקבל מידע מסחרי כאמור, תוכל, בכל עת, לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלת המידע המסחרי באמצעות פניה לאתר בדוא"ל info@yahlla.com.

10.7. מטבע הדברים, לאור אופיה של רשת האינטרנט, החברה אינה יכולה להבטיח כי פרטי המשתמש לא יחשפו לצדדים שלישיים אשר ישיגו את המידע האמור בדרכים לא חוקיות ושלא באישור החברה.

10.8. למשתמש לא תעמוד כל טענה בעניין אשר נובע ממידע אשר הגיע לצדדים שלישיים כאמור, ולא תהיה למשתמש כל זכות תביעה, טענה או דרישה כלפי החברה בעניין אשר נובע מאותו מידע. המשתמש באתר פוטר את החברה מכל אחריות לכל פגיעה או נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שיגרם למשתמש כתוצאה מדליפת פרטים אלו, ללא קשר לסיבת דליפתם.

10.9. החברה תעביר את פרטיו של המשתמש במקרים הבאים;

10.9.1. כאשר החברה סבורה כי משתמש באתר ביצע\מבצע פעולה שעלולה להזיק לחברה, מי מטעמה או לצדדים שלישיים.

10.9.2. אם החברה סבורה כי המשתמש עושה באתר שימוש אשר עלול לאפשר, לעודד או לסייע בביצוע מעשה שאינו חוקי או שאינו תואם את תנאי שימוש אלה.

10.9.3. כאשר החברה סבורה כי משתמש הפר אחד מתנאי שימוש אלה.

10.9.4. למען ציוות לצוו מבית משפט, במחלוקת או הליך משפטי שהחברה היא צד לו.

10.10. החברה לא תעביר פרטים אישיים של לקוחותיה לצד שלישי אלא במקרים המפורטים להלן:

10.10.1. אם הלקוח ביצע מעשה או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע בחברה או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות לקוחות החברה והמוכרים.

10.10.2. אם הלקוח עשה שימוש בשירותי החברה לביצוע מעשה בלתי חוקי או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה.

10.10.3. אם הלקוח הפר את תנאי תקנון זה או כל הסכם נוסף עם החברה או מי מטעמה;

10.10.4. אם התקבל בידי החברה צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי הלקוח לצד שלישי;

10.10.5. בכל מחלוקת, טענה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בין הלקוח לבין החברה.

11.1. כל הדפים המצויים באתר הם רכושה של החברה. אין להעתיק או לפרסם כל חלק מן הדפים ללא הסכמתה המפורשת של החברה.

11.2. האתר והתוכן המופיעים בו מוגנים על ידי חוקי זכויות יוצרים של מדינת ישראל, אמנות בינלאומיות וחוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות. התוכן המצוי באתר הוא לשימושך הפרטי והלא מסחרי בלבד. אתה מסכים להכפיף את עצמך לתנאי השימוש

שהחברה תכלול, יחד עם החומר והתוכן אשר יוצגו באתר. אתה רשאי לשלוף ולהכין עותק ארכיוני יחיד של התוכן המופיע באתר לשימושך הפרטי והלא מסחרי בלבד.

11.3. כל זכויות היוצרים באתר לרבות עיצובו, תוכנו, יישומו, קוד מחשב וכל חומר אחר הכלול בו, הינן בבעלות החברה בלבד ו/או ספקי התוכן של החברה ו/או השותפים העסקיים של החברה.

11.4. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לתרגם או למסור לצד שלישי כל חלק מהחומר המוגן בלא קבלת הסכמתה המפורשת של החברה בכתב ומראש.

11.5. על אף האמור לעיל, זכויות הקניין הרוחני בתכנים שנמסרים על ידיך לפרסום באתר נשארות בבעלותך. עם זאת, עליך להימנע מלמסור לחברה תכנים שאתה אינך בעל זכויות הקניין הרוחני בהם. במסירת תוכן כלשהו לפרסום באתר, הנך מאשר כי הנך

בעל זכויות הקניין הרוחני בו וכי הנך בר רשות להתרת פרסומם באתר.

12.1. מבלי לגרוע מיתר הוראות תקנון זה, במקרה בו יבטל לקוח עסקה מסיבה שהמוצר שנרכש באותה עסקה לא סופק לו (ובמקרה זה בלבד), מתחייבת החברה לספק ללקוח מוצר חלופי שווה ערך לזה שנרכש באותה עסקה, או להשיב ללקוח את הכספים ששולמו על ידו בפועל במסגרת העסקה האמורה, לפי בחירת החברה.

15.2. החברה תספק את המוצר החלופי או תשיב כספים ללקוח כאמור, בתנאי שהלקוח ביטל את העסקה מול חברת האשראי, המציא לחברה אישור מחברת האשראי (או דף חיוב חשבון) המעיד על ביטול העסקה וכן המציא לחברה הצהרה חתומה על ידו כי ביטל את העסקה מכיוון שהמוצר לא סופק לו.

12.3. היה ויתברר כי הלקוח לא ביטל את העסקה ו/או המוצר סופק ללקוח, הלקוח יהיה חייב להשיב לחברה את המוצר החלופי שקיבל או את הכספים ששולמו לו על ידי החברה (לפי העניין).

12.4. מובהר כי אספקת המוצר החלופי או השבת הכספים בהתאם לאמור לעיל, תיעשה בהתאם לפרטי העסקה כפי שבוצעו באתר.

13.1. הסכם זה יהיה כפוף לחוקי מדינת ישראל. סמכות השיפוט הבלעדית לדון בכל סכסוך העולה מהסכם זה תהיה נתונה לבית המשפט .

13.2. על חוזה זה יחולו הוראות חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), התשל"א – 1970. בלי לגרוע מן הכלליות או לגרוע מן הסעדים הניתנים על פי הוראות כל דין.